Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop van Schilte BV

Algemene Voorwaarden van Schilte BV, gevestigd te IJsselstein. Versie geldig vanaf 01-01-2013

Artikel 1. Algemeen


1.1 Onder 'Schilte BV wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: B. Schilte en Zonen's Houthandel en Houtwarenfabriek B.V.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Schilte BV voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Schilte BV voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Schilte BV erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


  1. 2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Schilte BV.

  2. 2.2  Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Schilte BV eerst na schriftelijke

bevestiging. Feitelijke uitvoering door Schilte BV of een door Schilte BV verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 werkdagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Schilte BV en afnemer hieraan gebonden.

  1. 2.4  Aanbiedingen van Schilte BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  2. 2.5  Schilte BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging


  1. 3.1  Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

  2. 3.2  Schilte BV garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen

plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering


4.1 Indien mogelijk wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden of afgeleverd in overeenstemming met de klant. Standaard levertijd op de producten van Schilte bedraagt 4 -6 werkweken. Afwijkende levertijd is in overleg altijd mogelijk.
Voor het verzenden van bestelde zaken kan Schilte BV vrachtkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Schilte BV bekende afleveradres.

4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Aan de leveringsplicht van Schilte BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Schilte BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging op afleveradres strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd


5.1 Een door Schilte BV opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Schilte BV zijn, waarna Schilte BV afhankelijke van de complexiteit van de bestelling zal trachten om binnen 4 tot 6 weken te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Schilte BV (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de opdrachtgever tijdig bericht en wordt in onderling overleg een passende afleverdatum gekozen.

 

Artikel 6. Ontbinding


6.1 Onverminderd de rechten van Schilte BV op basis van de wet is Schilte BV gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Schilte BV omstandigheden ter kennis komen die Schilte BV goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Schilte BV bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Schilte BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Schilte BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Schilte BV, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Schilte BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Schilte BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient, indien mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in

de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Schilte BV na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
Let op! Bijna alle door Schilte te leveren artikelen worden klantspecifiek geproduceerd en zijn derhalve niet retourneerbaar. In overleg kunnen enkele producten tegen omruilingskosten van 5% van het orderbedrag met een minimum van €75,- worden geretourneerd. (Dit geldt echter niet voor alle producten)
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, maatwerkartikelen andere producten die uniek gemaakt zijn voor de afnemer.

 

Artikel 7. Overmacht


7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Schilte BV geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Schilte BV en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Schilte BV de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Schilte BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Schilte BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 Schilte BV biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Schilte BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Schilte BV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Schilte BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Schilte BV schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Schilte BV gegrond worden bevonden, zal Schilte BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Schilte BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Schilte BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Schilte BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Schilte BV voor

enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Schilte BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Schilte BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling


9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels I-Deal te tijde van de bestelling. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Schilte BV en de verplichtingen van de afnemer jegens Schilte BV onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Schilte BV haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Schilte BV kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Privacy


10.1 Schilte BV respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Schilte BV niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Schilte BV kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Schilte BV (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Schilte BV. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Schilte BV is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Schilte BV, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Schilte BV is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 11.3 Schilte BV verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Schilte BV geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten


11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Schilte BV geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Schilte BV en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schilte BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Geschillen


13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Schilte BV's helpdesk op het nummer 030- 6868020, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8:30 - 17:00 uur en vrijdags van 08:30 tot 16:00. (vakantieperioden uitgesloten. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.